فرای اندوه و شکست
غم و اندوه بخشی از زندگیست، همانطور که "نافرجامی"، بخشی از تجربه است.

نه از اندوه می توان فرار کرد و نه از شکست.

باید به وجود فرصت داد که با توانایی هایش، درک کند که بزرگترین اندوه ها از خود زندگی کوچک تر است و هیچ شکستی انقدر ویرانگر نیست که نیرویی برای ساختن تجربه ی بهتر و زیباتر نداشته باشیم.

مذهب و انسانیت
این خبر که داعشی ها، زنان و کودکان ساکنین موصل را، به مثابه سپر انسانی و بردگان جنسی، هنگام فرار از پایگاه های خود به همراه می برند، دو بعدِ مختلف افشاگرانه دارد: اول اینکه هیچ بعد انسانی در این پدیده ی مذهبی نیست. یک پدیده ی مذهبی در قرن ٢١ با برده داری می خواهد رهایی بشر را سازمان دهد، و به این معنا نیست که پدیده های غیر مذهبی امروز چنین جنایتی را مرتکب نمی شوند بلکه فاجعه دقیقا در انجام یافتن این جنایت به اسم دین و مذهب است؛ که باید هوشیار و آگاه بود. دوم، فاجعه است که شاید چنین رخدادی به اسم دین و مذهب قبل ها در تاریخ رخ داده و شاید در آینده نیز تکرار شود.
O ur experience of empowerment
We consider empowerment as a multi-layer and multi-processes interaction between those engaged in the path to empowerment. These multi-dimensional aspects are as much valid for individual empowerment as for networks and groups. As a premise for these kinds of interventions, we, primarily, need a great capacity of listening and also a will of sharing experiences and resources including intellectual and mental resources. From this perspective, all engaged in empowerment will get empowered.
روزنامه همدلی
بعضی از رخدادهای سیاسی ظرفیتی پیدا می کنند که ورای نقش خودشان، نقشی فرهنگی/اجتماعی نیز نسبت به یک جامعه ایفا می کنند.
گیل گمش
آرش نورآقایی، فعال حوزه گردشگری از گیلگمش می گوید
انسانم آرزوست
یک پدیده ی مذهبی در قرن ٢١ با برده داری می خواهد رهایی بشر را سازمان دهد، و به این معنا نیست که پدیده های غیر مذهبی امروز چنین جنایتی را مرتکب نمی شوند.
روزنامه شرق
آیا نهادهای مذهبی شما از قدرت جذابیت موسیقی اسلامی آگاه هستند؟
آشتی با خویشتن
جشن بزرگ آشتی با خویشتن، به رسمیت شناختن خویش و خواستهایمان با برداشتن گامهای مشخص و ملموس بر مبنای افزودن آگاهی ها و توانای های فردی، گروهی و اجتماعی نسبت به منزلت انسان است.
جهان صنعت
نقطه دیدمان پیرامون واقعیت ها می تواند تحت تاثیر دو عامل شکل بگیرد؛ عامل اول نگرش فرد است، به این معنا که خوش بین است، بد بین است، آینده نگر است یا نوستالژی گذشته را دارد و پیام خوش بینی یا بد بینی که در فضای عمومی جریان دارد.
باشگاه کودک
نمایش خلاق عبارت است از فعالیت های غیر رسمی که به وسیله ی آن، کودکان به بیان خود(اظهار وجود) از طریق تیاتر می پردازند.
دوره آموزشی
بزودی برگزار می شود
A bout us
The human of today is, on the one hand, exposed to widely held thoughts that emphasize the specialization of the disciplines and, on the other hand, the thought that has favored the promotion of thinking about the human in a sporadic and disjointed way and part by part.
A social context is also added to these factors, in which the human forms a relationship with its own self, which is ever more ambiguous, outward and heterocentric.
These factors, together, lead us to have a poor understanding of ourselves and many misunderstandings about our position in the universe.
Our institution was founded in 1388 thanks to the efforts of Professor Modjtaba Sadria and strives to somehow provide a platform to improve these poor understandings of our own selves on an individual and social level.
In addition to discussing theoretical concepts, obstacles and opportunities, this institution examines the process of self-realization during its various courses and, by creating a cognitive and research-oriented environment, has been seeking to adopt an approach that the individual constantly faces the question of ‘Who am I?’ and ‘Who do I want to be?’, through minimizing the obstacles and creating opportunities and capacity building.
The view of this movement is that people -- by being present in this environment to gain and deepen an analytical attitude through thinking, interacting, studying and implementing -- understand themselves as valuable human resources and make conscience efforts to develop this wealth.
A bout us
The human of today is, on the one hand, exposed to widely held thoughts that emphasize the specialization of the disciplines and, on the other hand, the thought that has favored the promotion of thinking about the human in a sporadic and disjointed way and part by part.
A social context is also added to these factors, in which the human forms a relationship with its own self, which is ever more ambiguous, outward and heterocentric.
These factors, together, lead us to have a poor understanding of ourselves and many misunderstandings about our position in the universe.
Our institution was founded in 1388 thanks to the efforts of Professor Modjtaba Sadria and strives to somehow provide a platform to improve these poor understandings of our own selves on an individual and social level.
In addition to discussing theoretical concepts, obstacles and opportunities, this institution examines the process of self-realization during its various courses and, by creating a cognitive and research-oriented environment, has been seeking to adopt an approach that the individual constantly faces the question of ‘Who am I?’ and ‘Who do I want to be?’, through minimizing the obstacles and creating opportunities and capacity building.
The view of this movement is that people -- by being present in this environment to gain and deepen an analytical attitude through thinking, interacting, studying and implementing -- understand themselves as valuable human resources and make conscience efforts to develop this wealth.