بوی چمن
در زندگی کجا بایستیم که هم بلندی کوهها و هم فراخی دشتها را ببینیم. تمامیت تنهایی خود را پذیرفته ایم و شاید در جستجوی نور به این آبادی آمده ایم. چه هوشیاریم به شکنندگی این تنهایی مان در این شلوغی های بی محتوا. می دانم در این آبادی هم اگر تمامیت نوری که در همه زندگی جسته ام را نیابم، پیراهن تنهایی ام را دوباره به تن و کفشم را به پا خواهم کرد و به دنبال نور خواهم گشت. دراین میان، امید بزرگی در دل دارم که "تو" چنان به سراغم خواهی آمد که دیوارهای نازک تنهایی ام نشکنند.
سالها با این کلام سهراب زندگی کردم و امروز دوباره دلم شاد از آن لبخندیست که زندگی را رنگ می دهد.
 

حرف آدمی ارزش دارد
در جامعه ای که بعد از زندانیان مواد مخدر، بالاترین آمار را زندانیان چک برگشتی دارد؛ میتوان دریافت که قرارداد کتبی کمترین ارزش را دارد. پس رابطه با افرادی که قول و قرار شفاهی برایشان یک تعهد پر معناست، لذت عمیقی دارد. نمیدانم چه وقت این قرار را گذاشتیم که در شصت و پنج سالگیم نزدیک پلی در شهری دیگر، که رفت و آمدی هم نداشت، دوازده ظهر یکدیگر را ملاقات کنیم. برنامه هایم را طوری تنظیم کردم که روز تولدم در آن شهر باشم. این قول و قرار برایم یک جذابیت سحرانگیز بود. ساعت دوازده خود را به پل متروکه ی تازه مرمت شده رساندم. همانطور که منتظرش بودم با خود می اندیشیدم که شاید نیاید، اما باور کوچکی از آمدنش در سرم بود. این پل نسبتاً طولانی انحنایی در وسط داشت و نمی توانستم سمت دیگرش را ببینم، پس مصمم شدم تا اواسط پل، بالای انحنای ارتفاعی آن بایستم. دیدم آنجا ایستاده است. نمیدانم کدام یک با شتاب بیشتری به سمت هم دویدیم. چهره اش خندان بود، چهره ی من هم. او هم چون من تغییر کرده بود. بعد از آغوش و بوسه، مثل صحنه ای از فیلم پاپیون(Papillon) شانه هایش را گرفتم؛ کمی از خود دور کردم و پرسیدم بگو من چه شده ام؟! و هر دو قهقه ای از خنده سر دادیم. یک قول را رعایت کرده بودیم، به زندگی معنا داده بودیم، و به حرفمان ارزش و اعتبار..
O ur experience of empowerment
We consider empowerment as a multi-layer and multi-processes interaction between those engaged in the path to empowerment. These multi-dimensional aspects are as much valid for individual empowerment as for networks and groups. As a premise for these kinds of interventions, we, primarily, need a great capacity of listening and also a will of sharing experiences and resources including intellectual and mental resources. From this perspective, all engaged in empowerment will get empowered.
آوای دل
اگر زندگی صرفأ بر پایه حسابگری و اندازه گیری استوار گردد، زندگی انسان ، به کدامین سمت هدایت خواهد شد ؟! برای شنود آوای دل ، باید راهی برای خروج از سلطه کامل عقل حسابگر پیدا کرد.
در زندگی کجا بایستیم که هم بلندی کوهها و هم فراخی دشتها را ببینیم. تمامیت تنهایی خود را پذیرفته ایم و شاید در جستجوی نور به این آبادی آمده ایم. چه هوشیاریم به شکنندگی این تنهایی مان در این شلوغی های بی محتوا. می دانم در این آبادی هم اگر تمامیت نوری که در همه زندگی جسته ام را نیابم، پیراهن تنهایی ام را دوباره به تن و کفشم را به پا خواهم کرد و به دنبال نور خواهم گشت. دراین میان، امید بزرگی در دل دارم که "تو" چنان به سراغم خواهی آمد که دیوارهای نازک تنهایی ام نشکنند. سالها با این کلام سهراب زندگی کردم و امروز دوباره دلم شاد از آن لبخندیست که زندگی را رنگ می دهد.  
ریزوم
جهان به عنوان مجموعه ای از نقاط که به طور مستقل وجود ندارند؛ نقاطی که نه در پایان و نه در آغاز هستند ، بلکه در میانه هستند.
همایش ژِِئوتکنیک مشهد
وقتی دکترنجفی زاده لطف کردند و دعوت کردند که دراین همایش خدمتشان باشم فکرکردم فرصت مناسبی است تا جنبه هایی مربوط به ترس ژاپنی ها را از زلزله طبق درک خودم بیان کنم
روزنامه همدلی
بعضی از رخدادهای سیاسی ظرفیتی پیدا می کنند که ورای نقش خودشان، نقشی فرهنگی/اجتماعی نیز نسبت به یک جامعه ایفا می کنند.
گیل گمش
آرش نورآقایی، فعال حوزه گردشگری از گیلگمش می گوید
انسانم آرزوست
یک پدیده ی مذهبی در قرن ٢١ با برده داری می خواهد رهایی بشر را سازمان دهد، و به این معنا نیست که پدیده های غیر مذهبی امروز چنین جنایتی را مرتکب نمی شوند.
روزنامه شرق
آیا نهادهای مذهبی شما از قدرت جذابیت موسیقی اسلامی آگاه هستند؟
دوره آموزشی
بزودی برگزار می شود
A bout us
The human of today is, on the one hand, exposed to widely held thoughts that emphasize the specialization of the disciplines and, on the other hand, the thought that has favored the promotion of thinking about the human in a sporadic and disjointed way and part by part.
A social context is also added to these factors, in which the human forms a relationship with its own self, which is ever more ambiguous, outward and heterocentric.
These factors, together, lead us to have a poor understanding of ourselves and many misunderstandings about our position in the universe.
Our institution was founded in 1388 thanks to the efforts of Professor Modjtaba Sadria and strives to somehow provide a platform to improve these poor understandings of our own selves on an individual and social level.
In addition to discussing theoretical concepts, obstacles and opportunities, this institution examines the process of self-realization during its various courses and, by creating a cognitive and research-oriented environment, has been seeking to adopt an approach that the individual constantly faces the question of ‘Who am I?’ and ‘Who do I want to be?’, through minimizing the obstacles and creating opportunities and capacity building.
The view of this movement is that people -- by being present in this environment to gain and deepen an analytical attitude through thinking, interacting, studying and implementing -- understand themselves as valuable human resources and make conscience efforts to develop this wealth.
A bout us
The human of today is, on the one hand, exposed to widely held thoughts that emphasize the specialization of the disciplines and, on the other hand, the thought that has favored the promotion of thinking about the human in a sporadic and disjointed way and part by part.
A social context is also added to these factors, in which the human forms a relationship with its own self, which is ever more ambiguous, outward and heterocentric.
These factors, together, lead us to have a poor understanding of ourselves and many misunderstandings about our position in the universe.
Our institution was founded in 1388 thanks to the efforts of Professor Modjtaba Sadria and strives to somehow provide a platform to improve these poor understandings of our own selves on an individual and social level.
In addition to discussing theoretical concepts, obstacles and opportunities, this institution examines the process of self-realization during its various courses and, by creating a cognitive and research-oriented environment, has been seeking to adopt an approach that the individual constantly faces the question of ‘Who am I?’ and ‘Who do I want to be?’, through minimizing the obstacles and creating opportunities and capacity building.
The view of this movement is that people -- by being present in this environment to gain and deepen an analytical attitude through thinking, interacting, studying and implementing -- understand themselves as valuable human resources and make conscience efforts to develop this wealth.