لم دادن
بزرگترین وسوسه ی انسانی، لَم دادن است. به هر جهت در این دوران ، همه ی ما انسانها در مسیر زندگی مان دستاوردهایی داریم. حتما باید از وجود دستاوردهایمان رضایتمند باشیم؛ ولی نمی توان تنها به وجودشان دل خوش کرد.
در این جهان با شتاب فراوان پر تحول، دستاورد بزرگِ دیروز، امروز بس کوچک می نماید.
فکر می کنم نباید به دستاوردهایمان در هیچ یک از زمینه های زندگی مان لم داد. قدرشان را دانستن، به معنی بهبود کیفی و کمی آنهاست. در تمام حیطه های زندگی:
عاطفی، خصوصی، حرفه ای، اجتماعی و....

ارزش ها
ارزش ها آنانکه نوک انگشتان پاهایشان راه میروند، مدتی طولانی سر پا نخواهند ایستاد. آنانکه ژست پاهای در هم پیچیده ایستاده اند، قادر به راه رفتن نخواهند شد. آنانکه خود را به رخ دیگران مینمایانند، وجودشان بدون نور است. آنانکه باور دارند همیشه درست گفته اند و درست میگویند، وجود بی افتخاری دارند. آنانکه به توانایی های خود میبالند، وجود بی ارزشی دارند. آنانکه به موقیتهایشان میبالند، موفقیتهایشان پایدار نخواهد بود.
O ur experience of empowerment
We consider empowerment as a multi-layer and multi-processes interaction between those engaged in the path to empowerment. These multi-dimensional aspects are as much valid for individual empowerment as for networks and groups. As a premise for these kinds of interventions, we, primarily, need a great capacity of listening and also a will of sharing experiences and resources including intellectual and mental resources. From this perspective, all engaged in empowerment will get empowered.
تهران
خانه‌ام آتش گرفته ست، آتشی بی رحم همچنان می‌سوزد این آتش نقش‌هایی را که من بستم به خون دل بر سر و چشم در و دیوار در شب رسوای بی ساحل وای بر من، سوزد و سوزد
نجوای آزادی
" ژیل دولوز "، مردی پر محتوا و کم هیاهو که ستیز با فردی نداشت و با صدای گرم و کوششی جدی، پرتلاش در فهم و توضیح وجود انسان و شدن آن، پایدار بود.
آسیب های اجتماعی
با جامعه آسیب دیده ای که داریم چه میکنیم؟
همبستگى
آنان که رفتند روحشان در صلح، آنان که مانده اند جانشان هرچه زودتر، تنشان هرچه سریعتر سالم و روانشان آرامتر باد..
سمينار
اگر در شهر فقط کالبد را در نظر گیریم صرفا فن آوری بروز میکند،یک فضای شهری کالا نیست که برای عرضه کردن در بازار فروش مهیا شود.
tehran times
Sadria said “Airstrike against Syria was a policy adopted by a president [U.S. President Donald Trump] who wants to believe that his country has the power that it used to have.”
ضرورت خنده برای کودک
بیماری های مصلحتی در کودکان اصولا بیماری های اعتراضی نسبت به خانواده است که در این زمینه محبت کردن به جا و تن درندادن به اخاذی های عاطفی که انجام می دهند میتواند راهکار باشد. باید پدر و مادر به توافق رسیده باشند و یک نفراز آنها با کودک صحبت کند تا کودک بداند برای پاسخ دادن به او تمامی موارد سنجیده شده است.
ماركس
در سه دهه اخیر در اروپا، تحولات فکری/ اقتصادی/ اجتماعی عظیمی شکل گرفته است. تحولاتی که منجر به تضعیف و به حاشیه رانده شدن شدید گرایشات میانه رو و باعث بالا رفتن حاکمیت هایی با گرایشات تندرو و افراطی شده است.
فضای دل، در بیشتر موارد چند آوایی و پر ابهام است. ولی در میان تمام آنها مرکز ثقلی شکل میگیرد که دقیق، روشن و خواهان است. این خصلت دنیای دل، کمک میکند که حس و فکر دیگران را در مورد خودمان بهتر درک کنیم. ممکن است با کس یا کسانی چالش های بزرگ، حتی درگیری های شدید داشته باشیم اما دل می داند که آنها یارمان نیستند. ممکن است واژه آفرینی ها، بیانات پر از ابراز محبت و علاقه از جانب دیگران باشد اما ته دل باور ندارد که واژه ها مرکز ثقلی از جانب دیگری در قبالمان هستند. باورم این است که سبک باشیم. لااقل سبک دل باشیم. آنجایی که رفتار و گفتار کسی به دلمان نمی نشیند بیرون از حیطه ی دل نگهش داریم و آنرا سنگین و آسیب پذیر نکنیم. دلهایتان پر از شادی در این روزهای بهاری
دوره آموزشی
بزودی برگزار می شود
A bout us
The human of today is, on the one hand, exposed to widely held thoughts that emphasize the specialization of the disciplines and, on the other hand, the thought that has favored the promotion of thinking about the human in a sporadic and disjointed way and part by part.
A social context is also added to these factors, in which the human forms a relationship with its own self, which is ever more ambiguous, outward and heterocentric.
These factors, together, lead us to have a poor understanding of ourselves and many misunderstandings about our position in the universe.
Our institution was founded in 1388 thanks to the efforts of Professor Modjtaba Sadria and strives to somehow provide a platform to improve these poor understandings of our own selves on an individual and social level.
In addition to discussing theoretical concepts, obstacles and opportunities, this institution examines the process of self-realization during its various courses and, by creating a cognitive and research-oriented environment, has been seeking to adopt an approach that the individual constantly faces the question of ‘Who am I?’ and ‘Who do I want to be?’, through minimizing the obstacles and creating opportunities and capacity building.
The view of this movement is that people -- by being present in this environment to gain and deepen an analytical attitude through thinking, interacting, studying and implementing -- understand themselves as valuable human resources and make conscience efforts to develop this wealth.
A bout us
The human of today is, on the one hand, exposed to widely held thoughts that emphasize the specialization of the disciplines and, on the other hand, the thought that has favored the promotion of thinking about the human in a sporadic and disjointed way and part by part.
A social context is also added to these factors, in which the human forms a relationship with its own self, which is ever more ambiguous, outward and heterocentric.
These factors, together, lead us to have a poor understanding of ourselves and many misunderstandings about our position in the universe.
Our institution was founded in 1388 thanks to the efforts of Professor Modjtaba Sadria and strives to somehow provide a platform to improve these poor understandings of our own selves on an individual and social level.
In addition to discussing theoretical concepts, obstacles and opportunities, this institution examines the process of self-realization during its various courses and, by creating a cognitive and research-oriented environment, has been seeking to adopt an approach that the individual constantly faces the question of ‘Who am I?’ and ‘Who do I want to be?’, through minimizing the obstacles and creating opportunities and capacity building.
The view of this movement is that people -- by being present in this environment to gain and deepen an analytical attitude through thinking, interacting, studying and implementing -- understand themselves as valuable human resources and make conscience efforts to develop this wealth.